Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

Sklep prowadzony jest pod nazwą „Renata Sternal” pod adresem:

Opalenica 64-330 , ul. Młyńska 66, 64- 330 Opalenica oraz za pomocą sklepu internetowego www.ekomaniaczki.pl Sprzedaż prowadzona jest przez Ekomaniaczki Renata Sternal ul. Młyńska 66, 64-330 Opalenica, NIP: 7880006434 Regon: 632239884

§ 2 Składanie zamówień

 1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem platformy internetowej sklepu pod adresem www.ekomaniaczki.pl
 3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez klienta, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji.
 5. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu ( płatności ON LINE za pośrednictwem platformy Przelewy 24).
 6. W przypadku wyboru przy zakupie opcji „ odbiór osobisty w sklepie” klient jest zobowiązany do kontaktu z obsługą sklepu w celu ustalenia terminu odbioru towaru. Termin odbioru towaru wynosił będzie od dwóch do siedmiu dni roboczych. W przypadku braku kontaktu z obsługą sklepu w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia – zamówienie może zostać anulowane

§ 3 Koszty i termin wysyłki

 1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia ( tzw. adres dostawy), Pracownik sklepu poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Koszty przesyłki pokrywa kupujący. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz wybranego sposobu płatności. Klient może zapoznać się z cennikiem podczas realizacji zamówienia na platformie internetowej sklepu. Koszt przesyłki podany podczas zamówienia obowiązuje dla dostaw na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Istnieje możliwość wysyłki towarów poza granice Polski,.wówczas koszt dostawy musi być indywidualnie skonsultowany z obsługą sklepu.
 3. W przypadku nie odebrania przesyłki wysłanej przez pracownika Sklepu na adres Klienta podany w formularzu zamówienia i powrocie przesyłki do nadawcy, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez sklep z tytułu nie odebrania przesyłki lub podania błędnego adresu dostawy w wysokości kosztu dostawy podanego w formularzu podczas składania zamówienia. W przypadku zwrotu przesyłki do nadawcy zamówienie klienta zostaje anulowane. Jeśli anulowane zamówienie zostało opłacone przed dostawą, obsługa sklepu niezwłocznie po weryfikacji zwróci wpłaconą kwotę zamówienia na konto klienta pomniejszoną o wartość kosztu dostawy podanego w zamówieniu, jaką poniósł z winy klienta, który zamówionego towaru nie odebrał.

§ 4 Płatności

 1. Każda transakcja potwierdzana paragonem.
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić tylko i wyłącznie za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy 24.

§ 5 Procedura reklamacji

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni ( podstawa prawna: art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.) Termin ten jest terminem zawitym i liczy się od dnia wydania rzeczy ( dzień odebrania przesyłki od dostawcy/kuriera). Koszt zwrotu towaru do sprzedawcy ponosi Kupujący. Jeśli kupujący zrezygnuje z zakupu przed wysyłką , a dokonał już zapłaty, wystąpi do sprzedającego z wnioskiem i zwrot wpłaconej kwoty. Sprzedający niezwłocznie zwróci wpłaconą przez klienta kwotę pomniejszoną o koszty operacyjne ( koszty przelewu zwrotnego do klienta).
 2. Reklamacje i zwroty towarów przysługujące zgodnie z zapisem punktu 1 niniejszego paragrafu zawierać powinny niezbędne do jej rozpatrzenia dane ( imię i nazwisko zamawiającego, data i numer dowodu zakupu, numer konta bankowego Kupującego na które po uwzględnieniu reklamacji lub zwrotu zostaną przelane pieniądze oraz opis składanej reklamacji lub powód zwrotu towaru). Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Za moment rozpoczęcia procesu reklamacji uznaje się dzień dostarczenia w/w pisma do siedziby sklepu.( Ekomaniaczki Renata Sternal, ul. Młyńska 66, 64-330 Opalenica.) Dla pozytywnego rozpatrzenia zwrotu konieczne jest dołączenie oryginału otrzymanego dowodu zakupu.
 3. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych.

§ 6 Zwrot pieniędzy

Zwroty pieniędzy realizowane są przez Ekomaniaczki następować będą w tej samej formie, w której nabywca dokonał zapłaty przy realizacji zamówienia lub przelewem na konto bankowe klienta podane na dokumencie zwrotu towaru lub dokumencie reklamacyjnym o którym mowa w §6 p. 1 tegoż regulaminu.

§ 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Wraz z akceptacją regulaminu klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) , niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

§ 8 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest Ekomaniaczki Renata Sternal ul. Młyńska 66, 64-330 Opalenica, NIP: 7880006434 Regon: 632239884: e-mail: ekomaniaczki.pg@gmail.com.

Dane zbierane są w celu obsługi i realizacji zamówień, w celach rachunkowych i podatkowych oraz w celach marketingowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwy, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu ( tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów. Niepodanie tych danych będzie uniemożliwiało realizację podanych celów wymienionych powyżej. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa oraz firmy kurierskie, spedycyjne. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres właściwy do przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa i realizacji celów.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. Fotografie umieszczone w witrynie internetowej mają charakter poglądowy i mogą się nieznacznie różnić od faktycznie opisywanych produktów na stronie internetowej.
 3. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego ( Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
 4. Aktualne numery telefonów do kontaktu z obsługą sklepu znajdują się na stronie internetowej www.ekomaniaczki.pl
 5. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

Życzymy udanych zakupów – Obsługa Sklepu Ekomaniaczki.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu